Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Zakres ogólny Polityki

   Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka“) określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane przez Outbox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OUTBOX“) dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), (dalej zwane „Danymi“) od Użytkowników oraz reguluje kwestie związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem, a także zawiera informacje dotyczące cookies (ciasteczek) oraz innych podobnych technologii.

  2. Zakres obowiązywania Polityki

   Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez OUTBOX. Kwestie związane z przetwarzaniem Danych w odniesieniu do produktów lub usług nabywanych od OUTBOX regulowane są na podstawie odrębnych uzgodnień, regulaminów i procedur.

  3. Deklaracja OUTBOX

   OUTBOX oświadcza, iż dołoży najwyższych starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych Danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w Dane osób, których dane dotyczą.

  4. Prośba o zapoznanie się z Polityką

   OUTBOX prosi o szczegółowe i uważne zapoznanie się z Polityką przed rozpoczęciem korzystania z witryn internetowych OUTBOX oraz przed udostępnianiem jakichkolwiek informacji, w tym Danych. Jeżeli osoba, która zamierza skorzystać lub korzysta z witryn internetowych Outbox (zwana dalej w Polityce „Użytkownikiem“) nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych Danych lub innych przekazywanych przez siebie Danych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszona jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych OUTBOX.

  5. Zmiany Polityki

   OUTBOX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Polityki. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie korporacyjnej OUTBOX. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną OUTBOX.

  6. Administrator

   Administratorem gromadzonych Danych jest spółka OUTBOX z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 213301, NIP: 527-24-47-195, REGON: 015791760, wysokość kapitału zakładowego: 567.000 PLN.

 2. Przypadki pozyskiwania Danych

  1. Kontakt z OUTBOX a pozyskiwanie Danych

   Użytkownik może kontaktować się z OUTBOX bezpośrednio (w tym: telefonicznie, mailowo, przez live chat na stronie outbox.pl) lub wchodząc na witryny internetowe OUTBOX w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, programów i usług, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednakże, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą potrzebne do świadczenia przez OUTBOX żądanej przez Użytkownika usługi lub zrealizowania żądanego przez Użytkownika działania.

  2. Szczególne przypadki pozyskiwania Danych

   Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem OUTBOX realizacji określonej usługi (np. przesłanie informacji na temat produktu, przesłanie określonego dokumentu) lub w przypadku, gdy Użytkownik będzie zainteresowany udziałem w określonym procesie, lub określonym wydarzeniu (np. udział w procesie rekrutacyjnym, udział w konferencji).

  3. Dane osoby trzeciej

   W przypadku, gdy Użytkownik ujawni dane osobowe osoby trzeciej oświadcza, że dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby trzeciej na takie ujawnienie, a OUTBOX przyjmuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem osoby, której dane ujawnił.

  4. Cel wykorzystania Danych

   Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez OUTBOX tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w wydarzeniu z uwzględnieniem pkt III 2. poniżej.

 3. Zasady, zakres i cele przetwarzania Danych. Zasady komunikacji.

  1. Zasady przesyłania informacji handlowej

   Użytkownik poprzez przekazanie identyfikującego go adresu poczty elektronicznej (w szczególności przekazując taki adres poczty elektronicznej w odpowiednim formularzu lub polu widniejącym na witrynie internetowej) udziela tym samym zgody na bezpośredni kontakt przez OUTBOX z nim lub ze wskazaną przez niego osobą trzecią na ten adres, jak również może przy tym wyrazić zgodę na przekazanie na tak wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowej OUTBOX w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierającej w szczególności ofertę produktów i usług OUTBOX, jak również wyraża zgodę na otrzymanie materiałów marketingowych i PR, newsletterów.

  2. Cele marketingowe i PR. Świadczenie usług i wykonywanie umów

   Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem stron OUTBOX oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innego wydarzenia mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez OUTBOX: (a) do celów marketingowych i PR (w przypadku wyrażenia zgody), (b) w celu utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych i handlowych, (c) w celu zapewnienia jak najlepszego wykonywania umów i świadczenia usług. W szczególności, w ramach realizacji celów wskazanych powyżej OUTBOX może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

  3. Rekrutacja

   OUTBOX prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów z wykorzystaniem swoich witryn korporacyjnych poprzez zamieszczanie na tych witrynach ogłoszeń rekrutacyjnych. Pozyskane w ramach tak ogłaszanych procesów rekrutacyjnych dane osobowe OUTBOX wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji i w zakresie określonym w klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, której wzór jest umieszczony każdorazowo w ogłoszeniu rekrutacyjnym. OUTBOX zastrzega sobie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu danego procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym. Odpowiadając na ogłoszenie rekrutacyjne Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OUTBOX w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych.

  4. Udostępnienie danych podmiotom trzecim

   Dane, o których mowa powyżej mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi OUTBOX współpracuje w zakresie marketingu oraz PR, i z którymi OUTBOX współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu i/lub na rzecz OUTBOX oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako poufne.

 4. Pliki cookies, logi systemowe oraz podobne technologie

  1. Logi systemowe

   Każda wizyta Użytkownika na stronach OUTBOX jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. W ten sposób zostają zapisane m.in. takie dane jak: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

  2. Pliki COOKIE i inne podobne technologie

   Witryny internetowe OUTBOX stosują tzw. Cookies („ciasteczka“), czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. OUTBOX może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies zawarte w Polityce mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych OUTBOX. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z OUTBOX dostawców zewnętrznych, w szczególności narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

   Cookies są stosowane w celu zwiększenia jakości działania serwisu, polegającego w szczególności na:

   • utrzymywaniu sesji użytkowników,
   • uwierzytelnianiu osób korzystających z serwisu,
   • dostarczaniu Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych,
   • tworzeniu statystyk oglądalności,
   • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu.

   Witryny OUTBOX stosują następujące rodzaje plików cookies:

   1. „niezbędne“ pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. umożliwiające korzystanie z sesji;
   2. „funkcjonalne“ pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
   3. „analityczne“ pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

   Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania Danych, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i urządzeniu końcowym oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika.

   Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Zwracamy uwagę, że może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies co może jednak spowolnić działanie przeglądarki.

   Aby zarządzać plikami cookies, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.

   Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym OUTBOX będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

 5. Ochrona Danych przez OUTBOX

  OUTBOX wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. OUTBOX nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy oraz przez strony trzecie.

 6. Ujawnienie Danych wymagane przez przepisy prawa

  W dozwolonych przez przepisy prawa przypadkach OUTBOX może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z OUTBOX osobom trzecim. W szczególności OUTBOX może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

  • na wniosek Użytkownika,
  • w celu dostosowania się do wymogów prawnych,
  • w celu wykonania orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej,
  • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa, w szczególności polegającego na kradzieży tożsamości,
  • w innych podobnych okolicznościach.

 7. Poprawianie, zmiana oraz usuwanie Danych przez Użytkownika

  Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi Danymi, przechowywanymi przez OUTBOX i w razie zaistnienia takiej potrzeby – prawo do poprawienia, uzupełnienia nieprawidłowych lub niepełnych Danych lub zmiany Danych. Dodatkowo, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy OUTBOX. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: office@outbox.pl przesłać żądanie poprawy, zmiany lub usunięcia danych osobowych.

 8. Odsyłacze do innych stron WWW

  Witryny internetowe OUTBOX mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. Informujemy, że OUTBOX nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach lub organizacjach dotyczące ochrony prywatności ani za zawartość innych stron WWW.

 9. Powiadomienia o zmianach Polityki

  Wprowadzenie zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej OUTBOX przez 30 kolejnych dni w formie stosownego powiadomienia.

 10. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

  Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób OUTBOX przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: office@outbox.pl.